Algemene voorwaarden de Haagsche Tailor
Email: info@haagschetailor.nl
KvK nummer: 27293330

BTW nummer: NL8225.38.301.B.01

Artikel 1: Toepasselijkheid.

1.1.
Deze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten (waaronder begrepen het repareren van kleding, het vermaken van kleding en het chemisch reinigen van kleding (stomen).

1.2.
De wederpartij van de Haagsche Tailor die aan deze voorwaarden is gebonden wordt verder genoemd: de klant.

Artikel 2: Aanbiedingen.

Alle van Haagsche Tailor uitgaande aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en worden slechts op verzoek van de klant schriftelijk gedaan.

Artikel 3: Overeenkomst.

3.1.
Gezien de aard en de omvang van de overeenkomst wordt geen offerte c.q. orderbevestiging verzonden of aangeboden, maar wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen 8 dagen na de factuurdatum.

3.2.
Indien de omvang van de opdracht dit wenselijk maakt, dit laatste ter beoordeling van de Haagsche Tailor, is de Haagsche Tailor gerechtigd van de klant een aanbetaling te verlangen tot ten hoogste 50% van het met de opdracht gemoeide bedrag inclusief BTW.

Artikel 4: Reclame of klachten.

4.1.
De klant kan op een gebrek in prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de Haagsche Tailor ter zake mondeling of schriftelijk en met omschrijving van de klacht heeft geprotesteerd.
Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na ontvangst van de zaken, een zaterdag en zondag en een algemeen erkende feestdag daar niet onder begrepen.

4.2.
Indien de klacht gegrond is, zal de Haagsche Tailor te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten, waarop de klacht betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door de klant van de oorspronkelijk geleverde zaken danwel, indien het een reparatie betreft, de reparatie alsnog gratis deugdelijk uitvoeren. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is de Haagsche Tailor niet verplicht.

Artikel 5: Aansprakelijkheid.

De Haagsche Tailor kan op geen enkele wijze door de klant aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook gelden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door de Haagsche Tailor geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 6: Niet afgehaalde zaken.

Indien de klant de ter reparatie afgegeven zaken niet op het overeengekomen tijdstip afhaalt, zal de Haagsche Tailor deze niet afgehaalde zaken nog gedurende een periode van vier weken ter beschikking van de klant houden. Na afloop van deze termijn staat het de Haagsche Tailor vrij naar eigen inzicht over de niet-afgehaalde zaken te beschikken.

Artikel 7: Betaling.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij het afleveren van de zaken danwel onmiddellijk na her verrichten van de diensten.